Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.

Regulamin Pracy Komisji do Spraw Etyki, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb pracy Komisji
do Spraw Etyki.


§ 2.


1.    Komisja do Spraw Etyki, zwana dalej "Komisją", jest powołana do orzekania o zgodności postępowania terapeutów uzależnień wpisanych na listę terapeutów przestrzegających zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień z postanowieniami Kodeksu.
2.    Komisja w ramach swojej działalności uprawniona jest także do udzielania odpowiedzi na kierowane do niej pytania dotyczące interpretacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień, jak również składania oświadczeń dotyczących interpretacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.
3.    Komisja w ramach swojej działalności podejmuje działania mające na celu popularyzację zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień jak również zachęcanie terapeutów uzależnień do wpisu
na listę terapeutów przestrzegających zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.


Rozdział 2
Wewnętrzna organizacja Komisji


§ 3.


1.    Komisja składa się z 8 członków powoływanych w drodze zarządzenia przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii spośród osób wyróżniających się wiedzą
i doświadczeniem w zakresie terapii uzależnień.
2.    Kadencja Komisji trwa 4 lata.
2a. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii odwołuje członka Komisji na umotywowany wniosek Komisji.
2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a zostaje podjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech czwartych składu Komisji
3.    W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Komisji przed upływem kadencji Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołuje w jej skład inną osobę wskazaną przez Komisję.
4.    Członek Komisji powołany w skład Komisji w trybie określonym w ust. 3 pełni swoją funkcję
do końca kadencji Komisji.
5.    Przewodniczącego Komisji i jego dwóch zastępców powołuje Komisja na okres trwania kadencji spośród kandydatów zgłoszonych na posiedzeniu Komisji.
6.    Wybór Przewodniczącego Komisji i jego zastępców odbywa się oddzielnie dla każdej funkcji,
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 6 członków Komisji.
7.    Do odwołania Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy stosuje się zasady określone w ust. 6.


Rozdział 3
Zadania członków Komisji


§ 4.


1.    Członkowie Komisji są obowiązani przy wykonywaniu zadań kierować się troską o umacnianie zaufania do zawodu terapeuty uzależnień, poszanowania Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień
i słusznych interesów stron.
2.    Obowiązkiem członków Komisji jest wykonywanie każdej powierzonej czynności sprawnie
i dokładnie, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań Komisji.


§ 5.


Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)    organizowanie pracy Komisji;
2)    wyznaczanie składów orzekających oraz terminów posiedzeń;
3)    reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
4)    zapoznawanie się z pismami wpływającymi do Komisji i wydawanie dyspozycji w sprawie dalszego trybu postępowania;
5)    podpisywanie pism kierowanych na zewnątrz.


§ 6.


1.    W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji czynności przewidziane dla niego wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
2.    Przewodniczący Komisji może upoważnić swoich zastępców do podejmowania w jego imieniu niektórych czynności na stałe lub na czas określony.


§ 7.


Do obowiązków przewodniczącego składu orzekającego należy w szczególności:
1)    zapoznanie członków składu orzekającego z dokumentacją sprawy;
2)    zarządzanie przebiegiem posiedzenia;
3)    zawiadomienie Przewodniczącego Komisji o wątpliwości w zakresie wykładni prawa
i o zagadnieniach, które powinny być omówione na posiedzeniu Komisji w pełnym składzie;
4)    wyznaczenie członka składu orzekającego odpowiedzialnego za sporządzenie uzasadnienia
i zapewnienie terminowego sporządzenia uzasadnienia.


§ 8.


1.    Komisja obraduje na posiedzeniach.
2.    Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
3.    Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie nadzwyczajne na wniosek Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii lub członka Komisji.
4.    Wniosek w sprawie zwołania posiedzenia nadzwyczajnego powinien być złożony bezpośrednio do Przewodniczącego na piśmie, co najmniej 21 dni przed planowanym posiedzeniem.
5.    W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii lub osoba każdorazowo wskazana przez Dyrektora Krajowego Biura.
6.    W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Komisję.
7.    Zawiadomienia o terminach posiedzeń Komisji, planowanym porządku posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji powinny być dostarczone członkom Komisji w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia.
8.    Dopuszcza się przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 4, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
9.    Z przebiegu posiedzenia osoba wyznaczona przez Przewodniczącego sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności jego Zastępca.
10.    Protokół z posiedzeń Komisji ds. Etyki zawiera:
a)    numer porządkowy,
b)    datę i miejsce posiedzenia,
c)    godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia,
d)    listę obecności wraz z podpisami,
e)    porządek obrad,
f)    zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
g)    stwierdzenie podjęcia decyzji i pełny tekst oświadczeń członków komisji, jeżeli nie są włączone do protokołu w formie załącznika będącego integralną częścią protokołu, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
h)    wyniki głosowania.
11. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.


Rozdział 4
Zasady postępowania przed Komisją


§ 9.


1.    Komisja ds. Etyki rozpatruje skargi pochodzące od pacjentów, terapeutów uzależnień, oraz osób trzecich, dotyczących o niezgodności postępowania terapeutów uzależnień wpisanych na listę terapeutów przestrzegających kodeksu terapeuty uzależnień z postanowieniami Kodeksu.
2.    Skargi powinny być formułowane na piśmie i przekazywane dowolnemu członkowi Komisji ds. Etyki osobiście lub pocztą.
3.    Komisja nie rozpatruje skarg anonimowych.
4.    Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od czasu popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
5.    W przypadku, gdy od czasu popełnienia czynu upłynęły 3 lata Komisja ogranicza swoje czynności do poinformowania wnioskodawcy o przysługujących mu środkach ochrony prawnej.


§ 10.


1.    Po wpłynięciu sprawy Przewodniczący w terminie 14 dni dokonuje wstępnej oceny wniosku
pod względem spełniania przez niego wymogów formalnych, a następnie:
a)    w przypadku stwierdzenia braków formalnych pozostawia sprawę bez rozpoznania informując
o tym wnioskodawcę,
b)    wyznacza ze składu Komisji 3 członków składu orzekającego w tym jego przewodniczącego, których zadaniem ma być rozpatrzenie sprawy.
2.    Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli:
a)    sprawa dotyczy go bezpośrednio, jego małżonka, krewnego lub powinowatego w linii prostej albo osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia;
b)    występuje w sprawie w charakterze świadka;
c)    z którąkolwiek ze stron łączy go stosunek nadrzędności lub podrzędności służbowej;
d)    złożył pisemny wniosek o wyłączenie go od udziału w sprawie.
3.    Członkowie Komisji wyznaczeni do rozpoznania sprawy w zależności od charakteru sprawy mogą podjąć się mediacji, zapraszając zainteresowane strony.
4.    Wyznaczając termin posiedzenia przewodniczący składu orzekającego lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia strony o terminie i miejscu posiedzenia oraz wydaje krótkie oświadczenie przedstawiające sposób rozumienia sprawy przez Komisję oraz wyznaczające obszar dyskusji. Oświadczenie zawiera odniesienia do poszczególnych dokumentów i przedstawionych tematów, jak również do argumentów oraz dowodów, które powinny zostać przedstawione Komisji co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem przez osoby uprawnione do wzięcia udziału w posiedzeniu.
5.    Nieusprawiedliwiona nieobecność osób uprawnionych do udziału w postępowaniu nie wstrzymuje biegu postępowania.


§ 11.


1.    Komisja ds. Etyki działa w  trybie posiedzenia zamkniętego z wyjątkiem sytuacji, w których:
a)    strony są zainteresowane upublicznieniem sprawy,
b)    Komisja ds. Etyki uznaje, iż upublicznienie sprawy będzie korzystne zarówno dla samej sprawy, jak i dla środowiska terapeutów uzależnień, i uzyskuje zgodę osób zainteresowanych.
2.    Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie składu orzekającego.
3.    Skład orzekający wydaje orzeczenie po całościowym przeanalizowaniu przedstawionego materiału dowodowego i wysłuchaniu stron, o ile strony skorzystały z zaproszenia na posiedzenie Komisji.
4.    Orzeczenie wraz z uzasadnieniem przekazane zostaje stronom w terminie 14 dni od ogłoszenia orzeczenia.
5.    W razie odroczenia rozprawy przewodniczący składu orzekającego ogłasza osobom zainteresowanym obecnym na rozprawie termin następnego posiedzenia.
6.    Na żądanie stron Przewodniczący Komisji dokonuje sprostowania orzeczenia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.


§ 12


1.    Po rozpatrzeniu skargi skład orzekający może podjąć w stosunku do terapeuty uzależnień następujące działania:
a)    odrzucić skargę,
b)    udzielić terapeucie uzależnień upomnienia,
c)    powiadomić władze zwierzchnie terapeuty uzależnień,
d)    skreślić terapeutę uzależnień z listy terapeutów uzależnień wpisanych na listę terapeutów przestrzegających zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień,
e)    złożyć powiadomienie do prokuratury.
2.    Na orzeczenie składu orzekającego osobie pokrzywdzonej oraz obwinionemu służy odwołanie.
3.    Odwołanie składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Komisji.
4.    Odwołanie rozpatruje Komisja w pełnym składzie.
5.    Przepisy § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6.    Po rozpatrzeniu skargi Komisja może:
a)    utrzymać w mocy orzeczenie składu orzekającego,
b)    uchylić orzeczenie składu orzekającego i orzec co do istoty sprawy.
7.    Orzeczenie pełnego składu Komisji jest ostateczne.


Rozdział 5
Obsługa Komisji


§ 13.


1.    Obsługę Komisji, w tym obsługę prawną, a także pokrywanie wydatków związanych
z funkcjonowaniem Komisji oraz obsługę korespondencji, zapewnia Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
2.    Lokal, w którym odbywają się posiedzenia Komisji ds. Etyki, zapewnia Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Rozdział 6
Przepis końcowy


§ 14.


Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Krajowego Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.